Statsbygg: I front med lokal fornybar energi

-erfaringer fra uttesting av nye teknologiske miljøløsninger i Statsbygg

Høgskolen i Innlandet Evenstad er Statsbyggs piloteiendom for å teste ut nye teknologiske miljøløsninger og hvordan få de ulike løsningene til å fungere sammen. Dette har gjort Evenstad til Norges mest selvforsynte studiested med lokal fornybar energi.

Statsbygg er partner i FME ZEN og studiested Evenstad er pilot. Her har altså forskere, praktikere, undervisere og studenter jobbet om hverandre i en del år. Dedikerte driftsansatte har sørget for at anleggene har blitt driftet og gitt etterspurte resultater. De har kanskje ikke alltid vært like gode, men interessen for hva som skjer på Evenstad har likevel vært stor. Det som testes ut der får betydning for hvordan Statsbygg som eiendomsherre og utbygger tenker klimaløsninger og nullutslipp når de skal energieffektivisere eiendommer de allerede har, og når de skal bygge nytt.

Sammen med involverte, sentrale forskere fra FME ZEN har Statsbygg nå oppsummert erfaringene fra alle løsningene og teknologiene som er testet ut, og har samlet erfaringene, beskrivelsene om mulighetene på en egen formidlingsside. Denne kan nå studeres nærmere.

Campus Evenstad (statsbygg-pilot-evenstad.no)

Mange bygg og teknologier
Studiestedet har samarbeidet tett med Statsbygg og forskere i FME ZEN, for å gjøre høgskolens bygg og områder mest mulig selvforsynt med strøm og varme. Og selvsagt bidra til å realisere fremtidens nullutslippssamfunn. Å demonstrere dette på et lukket område som høgskolen på Evenstad, gir god erfaring og mulighet til tett oppfølging.

Energisystemet på Evenstad består av flere innovative energiløsninger som er nye i norsk og europeisk sammenheng. Energiløsningene kombineres i lokal infrastruktur for elektrisitet og varme, noe som har ført til ny kunnskap og læring om hvordan løsningene fungerer sammen, og hvordan samspillet er mellom det lokale og det nasjonale energisystemet.

Området består av 22 bygg, med total BTA 10 581 m2 som forvaltes og eies av Statsbygg. Sju bygg er knyttet til nærvarmeanlegget. Den eldste bygningen er fra 1700-tallet og den nyeste er administrasjonssenteret (2019) som er et nullutslippsbygg (ZEB) med de høyeste ambisjonene (ZEB-COM). Egen energi produseres lokalt ved hjelp av både solcellepaneler, solfangere, flisbasert CHP-maskin (Combined Heat and Power) samt biokjel, og det er installert et stasjonært batteri.

Høsten 2019 demonstrerte Statsbygg for første gang i Norge at man kan overføre strøm fra en elbil til bygg og strømnettet ved å ta i bruk en toveis elbillader (vehicle-to-grid, V2G).

Overføringsverdi
Samfunnsnytten ved at noen tar risikoen ved å gå foran er udiskutabel. Som en stor statlig aktør høster Statsbygg mye operativ erfaring fra Evenstad – både fra enkeltteknologier og fra samspillet mellom disse. Statsbygg forvalter totalt 2.200 bygg og 3 millioner m2 på landsbasis, og det er et mål at erfaringene skal være nyttige for de andre eiendommene til Statsbygg. Erfaringsutveksling står sentralt og studiested Evenstad mottar ukentlig henvendelser fra interessenter som ønsker å komme på befaring og høste kunnskap. Løsningene har også skapt lokal næringsutvikling og bidratt til innovasjon i norske bedrifter. Evenstad er et pilotområde i FME ZEN, og forskere ved SINTEF og NTNU samarbeider med Statsbygg om å dele erfaringer fra Evenstad.

Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.