About us

What we do

At the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods (ZEN) in Smart Cities, we create solutions for the zero emission buildings and neighbourhoods of the future. This is our contribution to a low carbon society.

Together with our public and industry partners, we develop 9 test areas («pilot projects»), which are spread all over Norway.

Browse our publications

Our work packages

Arbeidspakke 1

Leder: Helge Brattebø

I denne arbeidspakken skal vi utvikle et egnet analytisk rammeverk og verktøy for design og planlegging av ZEN prosjekter. Dette kaller vi ZEN nøkkelindikatorer som er:

 • Utvikle og teste definisjoner, måltall og benchmark metodikk (ZEN Tool), basert på omforente nøkkelindikatorer (KPIs) basert på kvantitative og kvalitative data;  
 • Utvikle og teste metodikk for livsløpsanalyse og scenarioanalyse for energi og utslipp på ZEN områdenivå;  
 • Utvikle og teste en brukerorientert verktøyboks (ZEN Toolbox) for design og planlegging av ZEN prosjekter, inklusive visualisering og beslutningsstøtte 

Arbeidspakke 2

Leder: Ann Kristin Kvellheim

Hovedmålet er å evaluere mulige utviklingsbaner mot Zero Emission Neighbourhoods, inkludert studier av virkemidler og policy, ulike former for offentlig-privat samarbeid, ulike finansielle modeller, forretningsmodeller og instrumenter i tillegg til forbedrete innovasjonsprosesser. Arbeidet skal bidra til risikoreduksjon for ZEN aktører og samtidig etablere et solid kunnskapsgrunnlag slik at utformingen av strategier, tiltak og virkemidler blir mest mulig treffsikre.

Arbeidspakke 3

Leder: Laurent Georges

Hovedmål: Å lage kostnads- og ressurseffektive bygg gjennom å utvikle lavutslippsteknologier og konstruksjonssystemer basert på livssyklusanalyser og designstrategier.

Delmål:

 • Å undersøke og utvikle tekniske løsninger tilpasset ny og eksisterende bygningsmasse i nullutslippsnabolag
 • Å undersøke og utvikle tekniske løsninger tilpasset ny og eksisterende bygningsmasse i nullutslippsnabolag
 • Å definere hva responsive bygninger og tilhørende kvaliteter er, som grunnlag for å utvikle teknologier, konsepter og verktøy for design og bygging av slike bygg

Arbeidspakke 4 

Leder: Igor Sartori

Hovedmål: Å gjøre energibruk mer fleksibelt, og slik muliggjøre et nullutslippsenergisystem basert på fornybar energi
Delmål: Utvikle kunnskap, løsninger, teknologier og verktøy for design og drift av energifleksible bygninger og områder.

Arbeidspakke 5

Leder: Hanne Kauko

Hovedmål: Utvikle og anvende metoder for beregning av energisystemkostnader og optimalisering av energisystem i områder, og evaluerebetydningen av nullutslippsområder i energisystemet i sin helhet.

Delmål:

 • Representere teknologiske muligheter innenfor fornybar energi, energieffektivisering, fleksibilitet, og samspillet med omkringliggende energisystem for strøm og varme, i kvantitative modeller.
 • Anvende verktøyet Integrate til å beregne energisystemkostnader og andre KPI’er for ZEN piloter/case
 • Anvende “state-of-art” modeller for det Europeiske kraftsystemet til å beregne virkninger av storskala implementering av lokale løsninger (effektivisering, fleksibilitet, og produksjon). Bidra til at en oppnår konsensus i ZEN om hvordan en kan beregne miljøgevinster av egen strømproduksjon. 
 • Få oversikt over regulatoriske aspekter, og frembringe ny kunnskap om interaksjon mellom bygg og resten av energisystemet gjennom aktørbasert modellering (PhD arbeid).

Arbeidspakke 6

Leder: Judith Thomsen

Hovedmål: Realisere minst 7 pilotområder som skal være:

 • Innovasjon “hubs” for samskaping mellom forskere, byggesektor, eiendomsutviklere (privat og offentlig), kommuner, energiaktører og brukere.
 • «Living labs» for å eksperimentere, engasjere, teste, verifisere, dokumentere og optimalisere løsninger utviklet av ZEN senteret i bruk 
 • Fyrtårnprosjekt for å lære, inspirere og formidle kunnskap utviklet i FME ZEN

Viktigste resultater etter 8 år

 • Veiledere for ZEN pilotområder
 • Metodikk og veiledere for brukerinvolvering gjennom Living Labs
 • Minst 7 pilotområder

WP1 Analytical framework for design and planning of ZEN

WP2 Policy measures, innovation and business models

WP3
Responsive and energy efficient buildings

WP4
Energy flexible neighbourhoods

WP5
Local energy system optimization within a larger system

WP6
Pilot projects and living labs

X1 LCA coordination, X2 ICT coordination, X3 Tools and building services coordination, X4 user coordination

WP6
Pilot projects and living labs

Communication

Innovation

Internationalization

Our partners

Our partners cover the entire value chain and include representatives from municipal and regional governments, property owners, developers, consultants and architects, ICT companies, contractors, energy companies, manufacturers of materials and products and governmental organisations.

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF Community and SINTEF Energy.

Private sector

Public sector

Research and education

Organisation

The ZEN Research Centre is a centre for environmental-friendly energy research (“FME” in Norwegian stands for “forskningssenter for miljøvennlig energi”). It was established in 2017 by the Research Council of Norway.

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF Community and SINTEF Energy.

More information about the ZEN Research Centre and our research