Campus Evenstad

Pilot project: Campus Evenstad

  • Location: Stor-Elvdal municipality, Norway
  • What is being built: Upgrading and further development of existing university campus
  • Construction: Upgrade
  • Area size: 61 000 m2
  • Project owner: Statsbygg
  • Contact at the ZEN Research Centre: Judith Thomsen
  • Stakeholders: Statsbygg
  • Involvement of our researchers: Åse Lekang Sørensen (ZEN contact for Evenstad), others involved: Igor Sartori, Harald Taxt Walnum, Karen Byskov Lindberg, Marianne K. Wiik, Ruth Woods
  • Project status: Completed. Used as test arena for different technologies.

The pilot project focuses on the following ZEN criteria:

GHG Emission
Energy
Power
Mobility
Economy
Spatial qualities
Innovation
Project partners

Related publications

Svarva, Brynjar F., Gustavsen, Arild, Kvellheim, Ann Kristin, Danielsen, Sunniva M. (2022) ZEN annual report 2021
ZEN Report 37,
NTNU/SINTEF,

Liland Bottolfsen, Hanne; Lekang Sørensen, Åse; Sartori, Igor (2021) CAMPUS EVENSTAD ENERGIMÅLINGER 2017 – 2019
ZEN Memo 36,
NTNU/SINTEF,

Rognan, L.M.H. (2018) Photovoltaic Power Prediction and Control Strategies of the Local Storage Unit at Campus Evenstad
Master Thesis,

Building and Environment, Vol. 187,
31 October 2020,

International Journal of Sustainability in Higher Education,
7 September 2020,

Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Gohari, Savis; Bø, Lars Arne; Junker, Eivind (2020) Nytt blikk på medvirkningsprosesser i bærekraftig byutvikling
ZEN Report 25,
NTNU/SINTEF,

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,
vol. 352,
issue 1,

Wiik, M.K., Fufa, S.M., Andresen, I., Brattebø, H. & Gustavsen, A. (2019) A Norwegian zero emission neighbourhood (ZEN) definition and a ZEN key performance indicator (KPI) tool
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,
vol. 352,
issue 1,

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,
vol. 352,
issue 1,

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,
vol. 352,
issue 1,

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ,
vol. 352,
issue 1,

Backe, S., Sørensen, Å. L., Pinel, D., Clauß, J. & Lausselet, C. (2019) Opportunities for Local Energy Supply in Norway: A Case Study of a University Campus Site
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,
vol. 352,
issue 1,

Backe, S., Sørensen, Å. L., Pinel, D., Clauß, J. Lausselet, C., & Woods, R. (2019) Consequences of local energy supply in Norway – A case study on the ZEN pilot project Campus Evenstad
ZEN Report 17,
NTNU/SINTEF,

Popular summary in English:

(Scroll nedover for norsk sammendrag)

 

Consequences and opportunities of local energy supply at Campus Evenstad

This report evaluates Campus Evenstad towards becoming a ZEN. The goal is to present which
measures are most relevant to realize ZEN goals related to energy and develop an understanding of
potential, consequences, value, and status related to operations and investments in the energy system
at Campus Evenstad. We evaluate consequences of achieving different degrees of on-site supply of
renewable energy. Four aspects are evaluated for the energy system: (1) Value creation and regulatory
framework, (2) future investments, (3) operational control and optimization, and (4) emission
reductions.

Local energy supply is most valuable when consumed in the neighborhood

Local power supply generates economic value mainly through saved costs of reduced grid import (i.e.
delivered electricity to the neighbourhood). Saved costs are achieved due to (1) less delivered
electricity, (2) reduced grid tariff, and (3) reduced taxes and levies as the billing is based on net
metering of delivered electricity.

We have investigated future investments in the energy system at Campus Evenstad by using a linear
programming model. The results show that investments in more PV is the most cost-efficient way of
achieving annual compensation of emissions. In addition, operational control through planned
charging of battery and electric vehicles or pre-heating space and water to reduce peak loads and
minimize operational costs should be prioritized.

Campus Evenstad should aim at self-consuming local energy resources to minimize emissions. This is
because the local energy resources are based on renewable resources that replaces energy supply based
on fossil fuels other places in Europe.

This report can be used to support decisions for Statsbygg at Campus Evenstad on its way towards
ZEN. More general, consequences of energy choices in a ZEN is investigated and will be relevant for
other ZEN partners. The report incorporates several work packages in FME ZEN and connects
economic, operational, and technical aspects in the development of a Zero Emission Neighbourhood.

 

Norsk sammendrag:

Konsekvenser og muligheter knyttet til lokal energiforsyning på Campus Evenstad

Denne rapporten vurderer Campus Evenstad på veien mot ZEN. Hensikten med rapporten er å vurdere
hvilke tiltak som er relevante fremover for å realisere energimål knyttet til ZEN, og den skal gi en
forståelse for potensial, konsekvens, verdi og status knyttet til ulike tiltak relatert til drift og
investeringer i energisystemet på Campus Evenstad. Vi trekker blant annet frem konsekvenser av ulik
grad av selvforsynt fornybar energi. Fire faktorer vurderes for energisystemet: (1) Verdiskaping og
regulatorisk rammeverk, (2) fremtidige investeringer, (3) driftsoptimalisering og styringssystemer og
(4) utslippsreduksjoner.

Lokal energiproduksjon er mest verdifull om den brukes innenfor nabolaget

Lokal elektrisitetsforsyning skaper økonomisk verdi hovedsakelig gjennom sparte kostnader som følge
av mindre behov for strømimport (i.e. levert elektrisitet til nabolaget). Det skapes verdi både gjennom
(1) redusert levert strøm, (2) redusert nettleie og (3) øvrige reduserte elavgifter siden alle disse leddene
av strømregningen baseres på netto strømforbruk.

Vi har undersøkt potensielle fremtidige investeringer i energisystemet for Campus Evenstad ved hjelp
av en optimeringsmodell. Våre analyser antyder at den mest kostnadseffektive måten å oppnå årlig
kompensering av utslipp på er gjennom investeringer i flere solceller. I tillegg bør driftsoptimalisering
gjennom planlagt ladning av batteri og elbiler eller foroppvarming av rom og vann for å redusere
topplaster og minimere driftskostnader prioriteres fremover.

Campus Evenstad bør i størst mulig grad benytte lokale enheter ved energiforsyning for å minimere
utslipp. Denne påstanden kan forsvares ved at de lokale enhetene kun er driftet på fornybare
energikilder som erstatter energi produsert med fossile energikilder andre steder i Europa.
Rapporten kan brukes til å støtte videre beslutninger for Statsbygg på Campus Evenstad på veien mot
ZEN. Den gir også innsikt i konsekvenser av energivalg generelt i ZEN som er relevant for øvrige
ZEN-partnere. Arbeidet spenner på tvers av ulike fagfelt innenfor FME ZEN og binder sammen
kunnskap knyttet til økonomiske, driftsmessige og tekniske aspekter ved utviklingen av et
nullutslippsområde.


Technological Forecasting & Social Change,
volume 142,
pages 142-153,

Abstract

The planning of energy ambitious neighborhood pilots in Norway typically begin with the creation of holistic and socially ambitious visions based on extensive stakeholder collaboration, citizen insight generation and vision setting. However, as projects move from planning to implementation, the exploratory innovation methods are replaced by exploitative approaches. ‘The holistic vision and in particular, citizens’ described needs, fail to transfer into the implementation phase.

This paper identifies four main challenges as to why this happens and link these to theory on ambidextrous organizations that need to exploit existing knowledge while reaching into the future with its rapidly changing goals and technological opportunities. Implementing stakeholders are familiar with exploitative tools, which build on earlier experience and capabilities of the selected implementing stakeholders, and the implementation stage leaves little time and resources for innovation on a lower hierarchical level.

While extensive research on smart and integrated planning focus on ‘breaking down the silos’ meaning sectors and disciplines, our findings argue that the need to manage ambidextrous organizations and support both exploratory and exploitative innovation is equally important. An ambidextrous organization is one that has the ability to be efficient in its management of today’s business while being adaptable for coping with the changing demand of tomorrow. We propose a model in which the organizational style and management style of innovative neighborhood pilots focus more on how to transfer knowledge and learn from the bottom-up and horizontally through management that foster both innovation models.


Wiik, M. K., Fufa, S. M., Baer, D., Sartori, I. & Andresen, I (2018) The ZEN definition – a guideline for the ZEN pilot areas. Version 1.0
ZEN Report 11,
NTNU/SINTEF,

Abstract

The objective of this report is to provide a guideline for how the assessment criteria and key performance indicators (KPIs) covered under each category of the ZEN definition (GHG emissions, energy, power/load, mobility, economy and spatial qualities) may be assessed and followed up in ZEN pilot projects. The guidelines explain relevant evaluation methodologies, focusing on what types of data that could be used to access the criteria and KPIs, how these data could be collected, and how the fulfilment of the KPIs could be documented. Furthermore, the guidelines illustrate briefly the ZEN pilot projects and main challenges identified in their development. The target group of the ZEN definition guideline is the different actors involved in ZEN pilot projects and other interested parties in the field. This first version of the ZEN guideline report highlights the limitations and scope for further work, which will be addressed in future editions of the ZEN definition report.

 

Sammendrag

Hensikten med denne rapporten er å gi en veiledning til hvordan de ulike vurderingskriteriene og nøkkelindikatorene i ZEN definisjonen (klimagassutslipp, energi, effekt, mobilitet, økonomi, og stedskvaliteter) kan vurderes og følges opp i ZEN pilotprosjekter. Rapporten gir en beskrivelse av relevante evalueringsmetoder, og gir en oversikt over data som er nødvendig for å gjøre evalueringene. Videre gir rapporten en kort beskrivelse av pilotområdene i ZEN, med tilhørende hovedutfordringer. Målgruppen for veilederen er aktører som er involvert i planlegging og utvikling av ZEN pilotområder, samt andre som er interessert i dette området. Denne første versjonen av en veileder for ZEN pilotområder viser også begrensninger og utfordringer mht. til videre arbeid, som vil bli adressert i fremtidige utgaver av rapporten.

 

 


ZEN Report 10,
NTNU/SINTEF,

Summary

This report on the pilot projects of the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities will give the reader an overview of eight pilot projects of the Centre, focusing on the challenges to develop or transform the pilot areas into Zero Emission Neighbourhoods.

The objective of the ZEN Centre is to develop products and solutions that will lead to the realization of sustainable neighbourhoods with zero greenhouse gas emissions. These solutions will be tested in the eight real life pilot projects in Norwegian municipalities. When searching for the best solutions, we first need to map the pilot projects and the challenges they are facing on the way to become sustainable zero emission neighbourhoods. This report will therefore serve as an introduction to the eight pilot projects to help the ZEN partners to develop an understanding for the pilot projects and their challenges, as a base for further research and cooperation.

This report will start with a short introduction of the Research Centre and present a working definition for a Zero Emission Neighbourhood. Each of the eight pilot projects are described in detail by their individual characteristics regarding location, stakeholders, goals, measures, status of project development, and challenges. Challenges were identified through qualitative interviews with stakeholders of the pilot projects. These interviews were conducted in 2017.

A systematic documentation of the process and challenges to develop ZENs will help to identify the success factors and best practices that are needed for planning and developing ZENs. This enables the involved partners to learn from the first pilot projects, and to transfer solutions to other neighbourhood developments. This report provides a foundation for further follow-up, documentation, and analysis.

 

Norwegian Summary

Denne rapporten vil gi leseren en oversikt over de åtte pilotprosjektene i ZEN Forskningssenter, med fokus på utfordringene som ligger i å utvikle og transformere pilotprosjektene til nullutslippsområder.

Målet med forskningssenteret ZEN er å utvikle produkter og løsninger som vil føre til realisering av bærekraftige nabolag med null klimagassutslipp. Disse løsningene blir testet i åtte pilotprosjekter i norske kommuner. Når vi søker etter de beste løsningene, er det viktig å ha kartlagt pilotprosjektene med tanke på de utfordringene de står overfor med tanke på å oppnå bærekraftige nabolag med null utslipp av klimagasser. Denne rapporten vil derfor fungere som en introduksjon til de åtte pilotprosjektene og skal hjelpe ZEN-partnerne til å utvikle en felles forståelse for pilotprosjektene og deres utfordringer som grunnlag for videre forskning og samarbeid.

Rapporten starter med en kort introduksjon av forskningssenteret og en arbeidsdefinisjon av hva som legges i ZEN. Hvert av de åtte pilotprosjektene er beskrevet i detalj med deres individuelle egenskaper som plassering, interessenter, mål, tiltak, status for prosjektutvikling og utfordringer. Utfordringene ble identifisert gjennom kvalitative intervjuer med de involverte aktørene i pilotprosjektene, mange av dem er ZEN partnere. Disse intervjuene ble gjennomført i 2017.

En systematisk dokumentasjon av prosessen og utfordringene med å utvikle ZENs vil bidra til å identifisere suksessfaktorer og beste praksis for å planlegge og utvikle ZEN. Dette gjør det mulig for de involverte partnerne å lære fra de første pilotprosjektene og overføre løsninger til andre byutviklingsprosjekt senere. Denne rapporten danner grunnlaget for videre oppfølging, dokumentasjon og analyse.


M. K. Wiik, S. M. Fufa, J. Krogstie, D. Ahlers, A. Wyckmans, P. Driscoll, H. Brattebø, A. Gustavsen (2018) Zero emission neighbourhoods in smart cities: Definition, key performance indicators and assessment criteria: version 1.0. Bilingual version.
ZEN Report 7,
NTNU/SINTEF,

This document outlines the definition, key performance indicators (KPI) and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN research centre). This first version of the ZEN definition includes contributions from the ZEN partners. In total, around 50 people involved in the ZEN research centre have contributed to this document.

————————————————————————

Denne rapporten beskriver definisjonen, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som benyttes i forskningssenteret for nullutslippsområde i smarte byer (ZEN senteret). Dette er den første utgaven og inkluderer innspill og bidrag fra ZEN partnerne. Til sammen har omkring femti eksperter fra ZEN senteret bidratt til dette dokumentet. Rapporten foreligger både på engelsk og norsk.

M. K. Wiik, S. M. Fufa, J. Krogstie, D. Ahlers, A. Wyckmans, P. Driscoll, H. Brattebø, A. Gustavsen

Andresen, I. (2018) Kriterier for pilotprosjekter i ZEN
ZEN Memo 5,
NTNU/SINTEF,

Dette dokumentet inneholder forslag til kriterier for hva som skal være krav og retningslinjer, samt roller og ansvar knyttet til å være et pilotprosjekt i forskingssenteret Zero Emission Neighbourhoods.

Inger Andresen

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.