Reglene må endres for å få fart på energisparing i bygg og områder

Illustrasjon: Tegn_3

Det er et stort potensial for energisparing i bygningsmassen, men reglene er ikke ambisiøse nok og gir ikke nok støtte til en byggenæring som er klar til å satse. FME ZEN inviterer til debatt under Arendalsuka 2022.

Mange byggherrer og aktører i næringen står klare til å realisere nullutslippsprosjekter, men opplever at regelverk ikke gir tilstrekkelig støtte til å ta miljøriktige beslutninger. Investeringer i slike prosjekter blir derfor usikre.

—Ambisjonene i EU er tydelige, men det nasjonale regelverket legger begrensninger og hindrer innovasjon som er nødvendig for å nå klimamålene i Norge, forteller Thomas Thiis som er senterleder i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN).

I FME ZEN jobber NTNU og SINTEF sammen med over 30 partnere fra næringsliv og offentlige virksomheter for å realisere nullutslippssamfunnet gjennom å utvikle det bygde miljø.

— Det er et stort potensial for klimavennlige løsninger i bygg og områder gjennom bruk av klimavennlige materialer, energieffektivisering, energiproduksjon og reduksjon av samtidig bruk av energi, sier Thiis.

Dette er temaet for arrangementet «Bygg og områder hindres av stivbeinte regler» under Arendalsuka 2022. Thiis inviterer alle som er interesserte i å høre forskere, næringsliv og politikere diskutere hvilke grep som kan gjøres for at ikke regelverk skal begrense nødvendig innovasjon til arrangementet, som holdes på Bærekraftsscenen 16.08.2022.

Potensialet for energisparing er stort

Bygninger bruker mer enn halvparten av elektrisiteten i Fastlands-Norge. Det betyr at det er et stort potensial for energisparing som kan frigjøre elektrisitet til andre formål, redusere strømregningene til forbrukerne og gi bedre inneklima. Men forskere mener at potensialet utløses i liten grad. 

—Fordi bygninger har lang levetid, vil dagens bygninger dominere samlet energibruk i bygningsmassen i 2050, og tiltak som gjøres, eller ikke gjøres, påvirker energibruken i lang tid, sier Nina Holck Sandberg, seniorforsker i SINTEF og en av forfatterne bak en rapport som viser potensialet for energisparing i bygningsmassen mot 2050.

Utviklingen går mot økende enrgiforbruk

I rapporten har NTNU og SINTEF modellert utviklingen i samlet energibruk i den norske bygningsmassen mot 2050. De finner at med fortsettelse av dagens trender, så vil energibruken i bygningsmassen øke fordi befolkningsvekst fører til mange nye bygninger, og fordi vi i liten grad tar i bruk løsninger for energisparing.  

Men modellen viser at mye energi kan spares i norske bygg. Ved å energieffektivisere i stor skala og installere solceller på bygninger, kan vi frigjøre nok strøm til å dekke det meste av etterspørselsveksten.

—For å utløse potensialet som finnes for energisparing i bygg, trengs det konkrete mål og politisk handlekraft med tydelig fordeling av ansvar og rapportering, mener Holck Sandberg.

Temaet blir debattert under arrangementet «Energieffektive bygninger er en forutsetning for fornybarsamfunnet» på båten M/S Sandnes 17.08.2022.

Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.