Ny leder av arbeidspakke 3

I et så langvarig prosjekt som FME ZEN er det naturlig at noen går ut og andre kommer inn.

Vi vil gjerne fortelle våre partnere og andre interesserte at Laurent Georges overtar som leder for Arbeidspakke 3, Fleksible og energieffektive bygninger, etter Hans Martin Mathisen.

Georges har god kjennskap til FEM ZEN gjennom forskningsarbeid i både AP 3 og 4 og som ZEN koordinator for forskningsområdet «building services».

– Det er to år igjen av FME ZEN’s åtteårige periode, og det er viktig at vi i disse årene klarer å skape gode overganger fra det vi jobber med til partnerne og industri/mæringsliv som skal ta dette videre. Og så må vi formidle viktige resultater slik at de kan tas i bruk, sier Georges.-  Det er viktig at vi får alle komponenter til å fungere sammen for å nå målene vi har satt oss i FME ZEN. Arbeidspakke 3 setter søkelys på bygninger og derfor er et avgjørende element for å nå nullutslippsområder.

Laurent Georges er også førsteamanuensis ved institutt for energi- og prosessteknikk, fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU.

 

 

 

New leader of Work Package 3

In such a long-term project as FME ZEN, it is natural that some personnel leaves and others starts in our Centre.

We would like to let our partners and other interested parties know that Laurent Georges will take over as Head of Work Package 3, Responsive and energy efficient, from Hans Martin Mathisen.

Georges has good knowledge of FEM ZEN through research work in both WP 3 and 4 and as ZEN coordinator for the research area “building services”.

– There are two years left of FME ZEN’s eight-year period, and it is important that in these years we manage to create good transitions from what we work with to the partners and the that will take this further, says Georges.- It is important that we make all components work together to achieve the goals we have set ourselves in FME ZEN.

Work package 3 focuses on buildings and is therefore a crucial element for reaching zero-emission areas.

Laurent Georges is also associate professor at the Department of Energy and Process Engineering, Faculty of Engineering, NTNU.

Back to all news

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.